Algemene voorwaarden

Artikel 1: Aanmelding 
a. Aanmelding voor onbeperkt sporten geschiedt door het volledig invullen van een aanmeldformulier via de website (www.proximal-zone.nl) of een papieren aanmeldformulier, welke verkrijgbaar is bij de sportschool.

Art. 2 Lidmaatschap en betaling
a. Uw lidmaatschap kan op elk gewenst moment ingaan en kunt u per maand opzeggen.
b. De verschuldigde contributie dient via de bank overgemaakt te worden of contact bij de trainer(s). De betaling van de contributie dient plaats te vinden tussen de 25ste dag en het einde van de maand.
c. De resterende contributie van de eerste maand, wanneer u tijdens de maand lid wordt zal verrekend met het aantal resterende dagen van die desbetreffende maand.
d. Bij een niet tijdige ontvangst van verschuldigde bedragen, als gevolg van storingen om welke reden dan ook, wordt de incasso na een week nogmaals aangeboden (zonder kosten). Hierna worden administratiekosten van € 5,- in rekening gebracht en krijgt het lid twee weken de gelegenheid om het verschuldigde bedrag te voldoen. Indien het lid na deze periode van twee weken in gebreke gebleven is, wordt de vordering (ter incasso) uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden zijn voor rekening van het lid.
e. Bij het niet nakomen van de betalingsverplichting wordt een lid de toegang voor de trainingen geweigerd. De Sportschool is gerechtigd om bij een betalingsachterstand de overeenkomst met het lid met onmiddellijke ingang te beëindigen.
f. De Sportschool behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. Tenminste 2 maanden voor een prijswijziging worden de leden hiervan in kennis gesteld.
g. Alle ontvangen bedragen worden door De Sportschool verwerkt conform de wettelijke bepalingen.
h. Deelnemers stemmen ermee in dat hun gegevens door De Sportschool bewaard zullen worden tot één jaar na beëindiging lidmaatschap. De Sportschool verklaard hierbij dat de gegevens noch ter inzage aan derden noch verkocht zullen worden met het oog op de privacywetgeving.

Art.3 Beëindigen lidmaatschap
a. Beëindiging van het lidmaatschap kan op elk moment geschieden, zowel schriftelijk als digitaal. U krijgt digitaal een ontvangstbevestiging van De Sportschool met de datum van de beëindiging van uw lidmaatschap. Indien u geen ontvangstbevestiging heeft gekregen dit gelieve te melden aan De Sportschool.
b. Opzegging kan op ieder gewenste moment plaatsvinden. Echter, bij een opzegging tijdens een maand vindt geen restitutie plaats. Bijvoorbeeld; bij een opzegging op 15 maart, krijgt u voor de resterende dagen van de maand maart geen geld terug.
c. De Sportschool behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, op aangeven van de vestigingsmanager of de daartoe bevoegde werknemer een lidmaatschap te beëindigen. Deze beëindiging geschiedt altijd met één maandopzegtermijn, zie Art. 3 b.

Art. 4 Openingstijden, lesrooster
a. De Sportschool behoudt zich het recht te allen tijde de openingstijden te wijzigen.
b. Op officiële en erkende feestdagen is De Sportschool gerechtigd om gesloten te zijn, deze dagen worden altijd bekend gemaakt op de daarvoor bestemde plekken en op de website.
c. De Sportschool behoudt zich het recht voor om te allen tijde het lesrooster aan te passen of trainingen volgens met een aangepast programma aan te bieden.

Art. 5 Risico & aansprakelijkheid
a. Het gebruik maken van de apparatuur, het volgen van een training, programma of trainingsonderdelen en/of activiteiten van welke aard ook, bij De Sportschool, is geheel voor eigen risico van het lid.
Indien een deelnemer minderjarig is, zijn ouders/verzorgers hier verantwoordelijk voor.
b. De Sportschool, de vestigingsmanager en overige werknemers en/of andere hulppersonen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van het lid en/of derden, ontstaan op welke wijze dan ook.
c. De Sportschool, de vestigingsmanager en overige werknemers en/of andere hulppersonen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het lid en/of derden.
d. Het lid is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van De Sportschool, indien deze schade aan nalatigheid en/of schuld van dit lid is te wijten.
e. Het lid wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels van De Sportschool en hiernaar te handelen.
f. De Sportschool behoudt zich het recht om een buitenactiviteit te annuleren, bij te weinig deelnemers, gevaarlijke weersomstandigheden – onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel, uitval van trainers/begeleiders, deze dagen worden altijd bekend gemaakt op de daarvoor bestemde plekken en op de website.

Art. 6 Algemene voorwaarden
a. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met De Sportschool aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
b. Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen het lid en De Sportschool zullen worden beslecht door een bevoegde rechter in het arrondissement waar De Sportschool is gevestigd.
c. Door zijn aanmelding of deelname aan losse lessen (door middel van een strippenkaart) verklaart het lid de algemene voorwaarden en de huisregels van De Sportschool te kennen en te accepteren.
d. De Sportschool is gerechtigd de huisregels en algemene voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde huisregels en gewijzigde algemene voorwaarden gelden voor zowel nieuwe als bestaande leden. De Sportschool stelt leden minimaal 2 maand van te voren op de hoogte van wijzigingen aan de algemene voorwaarden.